RINCIAN PEKAN EFEKTIF 2013

blogger templates


RINCIAN PEKAN EFEKTIF
                                                                                        
Mata Pelajaran         : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Satuan Pendidikan   : SMP BUANA                 
Kelas / Semester      : VIII / GANJIL                
Tahun Pelajaran       : 2013/2014                        
                                                                                        
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU                       
I.     Jumlah Minggu dalam semester ganjil
NO       NAMA BULAN            PEKAN                    
1           Juli                                   3                                
2           Agustus                           5                                
3           September                       4                                
4           Oktober                           5                                
5           Nopember                       5                                
6           Desember                        4                                
                                                                                       
JUMLAH                                    26                              
                                                                                        
II.    Jumlah Minggu Yang Tidak Efektif                      
NO       NAMA BULAN            Banyak pekan
                                                      yang tidak efektif    Keterangan
1           Juli                                   3                                 MOS, LPP, EF,
2           Agustus                           4                                 EF, LHR, HUT
3           September                       0                                 -
4           Oktober                           1                                 UTS
5           Nopember                       0                                 -
6           Desember                        3                                 UAS, REMIDI,LS1
                                                                                         
JUMLAH                                    11                                
                                                                                        
III.   Jumlah Minggu Yang Efektif                                       
             26       -     11     =    15     Minggu                      
                                                                                        
IV.   Jumlah jam pelajaran yang efektif                         
             15       x    2       Jam Pelajaran  =   30  Jam pelajaran
                                                                                        
                                                                                        
                                                                            Sidoarjo, 15 Juli 2013
Mengetahui,                                                        Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah                                                  
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
Drs. Khoifulloh, M.Pd                                       Mujahidin, S.T